Algemene voorwaarden


Contactgegevens 

Eurabo bv
Pont West 112
9600 Ronse
Tel: 055/23 51 40
Fax: 055/23 51 49
E-mail: info@eurabo.be
Ondernemingsnummer: 0461610429

Algemene voorwaarden 

  1. Al onze verkopen gebeuren uitsluitend tegen onze hierna bepaalde algemene voorwaarden. De aankoopsvoorwaarden van onze klanten die tegenstrijdig zijn met onze verkoopsvoorwaarden worden door ons niet aanvaard behoudens een uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst. 
  2. De verkopen, zelfs deze gesloten door onze vertegenwoordigers, zijn slechts geldig afgesloten na onze schriftelijke bevestiging. 
  3. Alle leveringstermijnen zijn slechts benaderend, zelfs wanneer er enige geschreven vaste overeenkomst  met bepaalde datum of een andere overeenkomst bestaat. Elke ingebrekestelling zal dus ten laste blijven van wie het behoort. Welke vertraging er ook weze bij de uitvoering van een order, blijft dit van kracht en zal het, bij gebreke van een door ons aanvaard tegenorder, steeds uitgevoerd worden. Elke aansprakelijkheid wegens niet-levering, veroorzaakt door overmacht, gebrek aan vervoermiddelen, staking, lock-out of om het even welk ongeval of incident, dat de gewone gang van onze onderneming belemmert, wordt afgewezen. 
  4. De verkoop van de koopwaar geschiedt steeds met levering en aanvaarding in ons bedrijf, zelfs als de koopwaar verpakt is. Ze wordt op risico van de kopers verzonden, welke ook de wijze van vervoer weze en zelfs in geval van verzending franco. 
  5. Onze facturen zijn kontant betaalbaar en zonder korting in onze maatschappelijke zetel. Alle kosten zijn ten laste van de koper. Zelfs indien we wissels op onze cliënten trekken of kortingen aanvaarden, verzaken wij daardoor niet aan onze rechten. 
  6. Vanaf de vervaldag van de facturen brengt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand.
  7. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag is boven het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een vergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro en een maximum van 1250 euro. 
  8. Elke klacht omtrent de geleverde goederen dient op straf van verval te geschieden binnen de acht dagen vanaf de levering. Indien onze aansprakelijkheid in het gedrang komt, beperkt zich onze tussenkomst tot de eenvoudige vervanging van de door ons erkende gebrekkige stukken, met uitsluiting van alle schadevergoeding. Het factuurbedrag alsook de betalingsmodaliteiten blijven ongewijzigd ingeval van klacht. 
  9. Ingeval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.

Consulteer onze retourvoorwaarden

Online Dispute Resolution