Veiligheidscoördinator


Wanneer minstens twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens werkzaamheden uitvoeren op een bouwplaats, is het verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen. Dit geldt altijd, zowel bij bouwen als bij verbouwen. Dus ook bij het vernieuwen van de keuken of verbouwen van de badkamer.
Er is een soepelere toepassing mogelijk voor kleinere bouwwerken (met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m²). Voor verbouwingswerken wordt slechts rekening gehouden met de oppervlakte die verbouwd wordt.
Onder welbepaalde voorwaarden kunnen de aannemers of de architecten de veiligheidscoördinatie op zich nemen op deze kleinere bouwplaatsen.
Voldoet de architect of aannemer niet aan de versoepelde voorwaarden voor de kleinere werken, dan moet een extern gecertificeerd of erkend veiligheidscoördinator worden aangesteld.
De verplichte veiligheidscoördinator–ontwerp en de veiligheidscoördinator-uitvoering moeten niet één en dezelfde persoon zijn.

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan?
Voor werken kleiner dan 500 m² is de architect, of bij gebrek de aannemer, verantwoordelijk voor het aanstellen van de veiligheidscoördinator. Hij blijft ook verantwoordelijk voor de organisatie van de veiligheidscoördinatie.
Voor werken groter dan 500 m² stelt de bouwheer (dus de opdrachtgever, dus u als bouwer/verbouwer) de veiligheidscoördinator aan.
De bouwheer is verantwoordelijk voor de organisatie van de coördinatie van de veiligheid op de bouwplaats.

De veiligheidscoördinator moet een veiligheids- en gezondheidsplan opstellen voordat de werken beginnen.

De bouwheer betaalt altijd de kosten van de veiligheidscoördinator. Er zijn géén gereglementeerde tarieven. Doorgaans wordt het tarief van de veiligheidscoördinator berekend op basis van de moeilijkheidsgraad en de duur van de werken.

Meer informatie over de erkende veiligheidscoördinatoren en hun verplichtingen en verantwoordelijkheden op de websites veiligheidscoördinatoren: www.vccs.be en www.bib-co.com.