ENplus pellets


Een Europese norm voor pellets - norm EN14961

De norm EN14961 werd opgesteld door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN), om de Europese standaarden voor vaste biobrandstoffen te reguleren.
Ze werd door de internationale ISO-organisatie erkend, en heeft bijgevolg een wereldwijd bereik. Deze norm is van kracht geworden in 2010.

Ze deelt vaste biobrandstoffen in vijf categorieën in:
1. Houtpellets voor niet-industrieel gebruik
2. Houtbriketten voor niet-industrieel gebruik
3. Houtsnippers voor niet-industrieel gebruik
4. Brandhout voor niet-industrieel gebruik
5. Pellets zonder hout voor niet-industrieel gebruik.

De tenuitvoerlegging van de norm gebeurt door het toekennen van een "ENplus" certifictaat aan biobrandstoffen (Europees certificaat).

Doelstelling

Op Europees vlak standaardiseren en waarborgen van het kwaliteitsniveau van vaste biobrandstoffen (pellets, briketten, brandhout, ...), vanaf het verzamelen van de grondstoffen tot aan hun opslagplaats voor de eindverbruiker. Op deze manier valt de volledige leveringsketen onder de verantwoordelijkheid van de certificering.

De norm deelt bijvoorbeeld de oorsprong van de houtbiomassa in als volgt:
• Bossen, plantages en ander zuiver hout
• Hele bomen zonder wortels
• Hele bomen met wortels
• Stamhout
• Bosbouw residuen
• Stronken en wortels
• Schors van de houtkap
• Gesorteerd hout van tuinen, parken, bermonderhoud, groot afval
• Mengsels
• Bijproducten en residuen van de houtverwerkende industrie
• Gebruikt hout.

De infrastructuur die zowel door de producenten als door de verdelers gebruikt wordt (machines, vrachtwagens, opslagruimtes bij tussenpersonen, ...) moet eveneens aan de criteria voldoen, om de kwaliteit van de brandstof doorheen de volledige leveringsketen tot bij de uiteindelijke consument te waarborgen.

Drie verschillende categorieën

  1. ENplus A1: deze categorie is eerder bedoeld voor privégebruik.
    Oorsprong van de biomassa: boomstammen en niet chemisch behandelde houtresten. De pellets verdeeld door Eurabo bevinden zich in deze categorie.
  2. ENplus A2: categorie voor privégebruik, die tevens tegemoetkomt aan de voorschriften voor haarden in alle Zuid-Europese landen.
  3. EN B: industrieel gebruik.

Waarom dit label?

Momenteel
wordt het grootste deel van het verhandelde hout in Europa zonder certificering verkocht. De oorsprong van deze biomassa is dus meestal onbekend. Het motto van het ENplus label is dus "Consumentenbescherming". Vanaf nu is de verhandeling van pellets op de markt enkel nog toegestaan indien de gehele pellets-leveringsketen conform is met het certificeringsschema.
Dit nieuwe certificaat verhoogt de transparantie, omdat een systeem van identificatienummers de traceerbaarheid van de pellets door interne documentatie beveiligt. Het ENplus label dient op de pakbon of op de pelletsverpakkingen afgebeeld te worden.
Door het onderbrengen van de handel in het certificeringsysteem, verhelpt ENplus een belangrijk tekort en dicht het de kloof dichten die tot nu toe tussen productie en aanlevering bij klanten bestond (want de oude norm DIN-plus hield geen rekening met deze criteria). Daardoor draagt ENplus aanzienlijk bij aan de beveiliging van de levering van de brandstoffen.

In België

Een Koninklijk Besluit reglementeert de kwaliteit van houtpellets. Het Besluit heeft tot doel om de voorwaarden vast te leggen voor het verhandelen van houtpellets, die bestemd zijn voor ketels en kachels met een vermogen gelijk aan of minder dan 300 kilowatt (bijvoorbeeld door middel van controle op reclame en slogans, om misbruik van labels te voorkomen).
De Europese norm EN14961 werd in België geregistreerd als norm NBN EN ISO 17225-1/2, aangekondigd in het Belgisch Staatsblad van 15.09.2014.

Foto's