Broeikasgas


Broeikasgas: gas dat voor bepaalde golflengten van het energiespectrum de infraroodstraling, afgegeven door de aardoppervlakte en door de wolken, absorbeert. Het gas geeft op zijn beurt een infrarode straling af op een niveau waarop de temperatuur lager is dan de oppervlaktetemperatuur. Het netto-effect is de lokale retentie van een deel van de geabsorbeerde energie en een neiging tot opwarming van het aardoppervlak.

Waterdamp (H2O), koolstofdioxide (CO2), distikstofoxide (N2O), methaan (CH4) en ozon (O3) zijn de voornaamste broeikasgassen die we in de aardatmosfeer aantreffen.