Omgevingsvergunning


Wie in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet nagaan of een omgevingsvergunning nodig is voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Op 23 februari 2017 werden de milieuvergunning (bepaalde duur), de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning (onbepaalde duur).

In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of het bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

Deze klassen duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu. De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten.

Meer info: https://www.vlaanderen.be/omgevingsvergunning-voor-de-exploitatie-van-ingedeelde-inrichtingen-of-activiteiten.

Voor het Brusselse Gewest, zie milieuvergunning.