Diffusie


Met diffusie wordt hier bedoeld, de verplaatsing van waterdamp doorheen een dampopen, en in mindere mate doorheen een dampremmend, materiaal.

Diffusie van waterdamp ontstaat wanneer aan weerskanten van een materiaal of constructie een verschillende concentratie heerst. In de winter is de warme binnenlucht vochtiger dan de buitenlucht. Waterdamp diffundeert dan van binnen naar buiten. Op warme zomerdagen is dit omgekeerd en keert ook de diffusierichting om.

De mate waarin waterdamp door een laag kan diffunderen, is afhankelijk van de damp(diffusie)weerstand van deze laag.